DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Gallery


Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

phẩm  Phân  tích  


doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang

Go down

doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang

Bài gửi by học lóm on 15/6/2010, 22:41

doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang
Trả lời Liên hệ

";


 • // Tiến hành in từng trang //
 • for ($i=1; $i<=$number_of_page; $i++)

 • {

 • // Nếu $i bằng $page hiện giờ sẽ in đậm để nhận biết đang xem trang nào //

 • if ($i==$page)

 • {

 • $list_page.="
 • ";

 • }

 • // Ngược lại... //

 • else

 • {

 • $list_page.="
 • ";
 • }

 • }
 • }

 • // Liệt kê tất cả các dòng trong 1 table //
 • $i=0;
 • while ($rows=mysql_fetch_array($result))
 • {
 • if ($i>=$page_start)

 • {

 • echo $rows["".$field_name.""];
 • echo("
  ");

 • }
 • $i++;

 • if ($i>=$page_end)

 • {
 • break;

 • }
 • }

 • // Ở trên ta đã nạp nội dung cho biến $list_page, bây giờ thì in nó ra: //
 • echo("
 • view plaincopy to clipboardprint?  1. $db_host="";
  2. $db_username="";
  3. $db_password="";
  4. $db_name="";
  5. $table_name="";
  6. $field_name="";
  7. mysql_connect("$db_host", "$db_username", "$db_password") or die("Không thể kết nối");
  8. mysql_select_db("$db_name") or die("Không thể chọn database");

  9. // Page = kiểm tra xem biến page có tồn tại hay không [?], nếu tồn tại thì lấy giá trị của biến này và dùng hàm intval lọc dể nhận được giá trị an toàn [:]. Còn nếu không thì sẽ có giá trị mặc định là 1 //
  10. $page=isset($_GET["page"])?intval($_GET["page"]):1;

  11. // Số dòng trên 1 trang //
  12. $rows_per_page=3;

  13. // Tính số dòng ở trang mở đầu dựa theo biến $page //
  14. $page_start=($page-1)*$rows_per_page;

  15. // Tính số dòng ở trang cuối dựa theo biến $page //
  16. $page_end=$page*$rows_per_page;

  17. // Ví dụ về trang mở đầu và trang cuối theo công thức trên: Giả sử trang đang xem hiện giờ là 1, ta đc: $page_start=(1-1)*20=0. Còn $page_end=1*20=20, vậy ta có giá trị 0 là mở đầu và 20 là kết thúc //

  18. // Truy xuất vào $table_name //
  19. $query="select * from ".$table_name."";
  20. $result=mysql_query($query);
  21. $num_rows=mysql_num_rows($result);

  22. // Tính toán số trang, cách làm như sau: "$num_rows" là lấy tổng số dòng của table đã truy xuất [1] "$rows_per_page" là bằng 20 (giá trị mà ta đặt ở trên) [2]. Lấy [1] chia cho [2] ta sẽ ra được số trang. Để làm tròn các giá trị từ (x.1 -> x.9 thành 1+x) ta dùng hàm ceil() //
  23. $number_of_page=ceil($num_rows/$rows_per_page);

  24. // Nếu số trang lớn hơn 1 thì sẽ tiến hành liệt kê các trang //
  25. if ($number_of_page>1)
  26. {

  27. $list_page="
  Trang: ".$i."".$i."
 • ".$list_page."

 • ");
 • ?>
 • avatar
  học lóm
  Thành viên trung thành
  Thành viên trung thành

  Tổng số bài gửi : 31
  Điểm : 6291
  Reputation : 0
  Join date : 20/05/2010

  Về Đầu Trang Go down

  Re: doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang

  Bài gửi by học lóm on 15/6/2010, 22:41

  Trong ASP bạn làm như sau:view plaincopy to clipboardprint?

  1. <%
  2. 'Lấy số thứ tự trang
  3. dim PageNo
  4. PageNo= request.querystring("PageNo")
  5. if PageNo="" then
  6. PageNo=1
  7. end if

  8. 'Lấy dữ liệu từ CSDL
  9. dim rs
  10. set rs=server.createObject("ADODB.Recordset")
  11. sql="select * from TableName"
  12. rs.PageSize=9
  13. rs.open sql,conn,3,3
  14. rs.AbsolutePage=PageNo
  15. dim counter
  16. counter=0
  17. %>


  18. <%
  19. 'Lặp để hiển thị
  20. do while not rs.EOF and counter
  21. counter=counter+1
  22. %>

  23. <%
  24. if counter mod 3 = 0 then
  25. Response.Write("
  26. ")
  27. end if

  28. rs.moveNext()
  29. loop
  30. %>
  31. <% if PageNo>1 then %>


  32. Previous
  33. <%end if%>
  34. <%
  35. if not rs.EOF then
  36. response.write " "
  37. %>
  38. Next
  39. <% end if
  40. rs.close
  41. %>  <%
  'Lấy số thứ tự trang
  dim PageNo
  PageNo= request.querystring("PageNo")
  if PageNo="" then
  PageNo=1
  end if

  'Lấy dữ liệu từ CSDL
  dim rs
  set rs=server.createObject("ADODB.Recordset")
  sql="select * from TableName"
  rs.PageSize=9
  rs.open sql,conn,3,3
  rs.AbsolutePage=PageNo
  dim counter
  counter=0
  %>


  <%
  'Lặp để hiển thị
  do while not rs.EOF and counter counter=counter+1
  %>

  <%
  if counter mod 3 = 0 then
  Response.Write("")
  end if

  rs.moveNext()
  loop
  %>
  <% if PageNo>1 then %>


  Previous
  <%end if%>
  <%
  if not rs.EOF then
  response.write " "
  %>
  Next
  <% end if
  rs.close
  %>
  avatar
  học lóm
  Thành viên trung thành
  Thành viên trung thành

  Tổng số bài gửi : 31
  Điểm : 6291
  Reputation : 0
  Join date : 20/05/2010

  Về Đầu Trang Go down

  Re: doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang

  Bài gửi by học lóm on 15/6/2010, 22:42

  NghiaVTN0810M:


  minh can ngon ngu ASP  view plaincopy to clipboardprint?  1. <%
  2. strconn = "DBQ="&server.MapPath("phantrang.mdb")& ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
  3. set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Tao doi tuong connect

  4. set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Tao doi tuong RecordSet
  5. 'Mo ket noi voi CSDL
  6. conn.Open Strconn

  7. %>


  8. <%
  9. 'sqlStr="SELECT ProductID,productCode,ProductType,ProductName,Prod uctDescription,ProductImageURL,UnitPrice,ProductIn troductionDate FROM Tbl_Products "
  10. sqlStr="SELECT * FROM Tbl_Products "


  11. ' page navigate session here ...........
  12. Dim lCurrentPage
  13. Dim lPageCount
  14. lCurrentPage = CLng(Request("page"))
  15. If lCurrentPage < 1 Then
  16. lCurrentPage = 1
  17. End If

  18. rs.CursorLocation = 3
  19. rs.PageSize = 3
  20. rs.Open sqlStr, conn, 0, 1 'Const adOpenForwardOnly = 0, Const adLockReadOnly = 1
  21. lPageCount = rs.PageCount
  22. If lCurrentPage > lPageCount Then
  23. lCurrentPage = lPageCount
  24. End If
  25. if not rs.eof then
  26. rs.AbsolutePage = lCurrentPage
  27. end if
  28. ' end .........
  29. %>
  30. <% call ShowPageNavigation(lCurrentPage,lPageCount)%>

  31. <%
  32. k=1 'Dung de xu ly mau cua moi cot trong bang
  33. Do While rs.AbsolutePage = lCurrentPage And Not rs.Eof
  34. %>
  35. >


  36. <%
  37. k=k + 1
  38. rs.movenext
  39. loop
  40. %>
  41. productCode ProductType ProductName ProductDescription ProductImageURL UnitPrice ProductIntroductionDate Modify Remove
   <%=rs("productCode")%> <%=rs("ProductType")%> <%=rs("ProductName")%> <%=rs("ProductDescription")%> <%=rs("ProductImageURL")%>
  42. <%=rs("UnitPrice")%>

  43. <%=rs("ProductIntroductionDate")%> ">edit ">delete
  44. <%
  45. Sub ShowPageNavigation (lCurrentPage,lPageCount)
  46. %>

  47. <%
  48. If lCurrentPage <> 1 AND lCurrentPage <> 0 Then
  49. %>
  50. Previous
  51. <%
  52. Else
  53. %>
  54. Previous
  55. <%
  56. End If
  57. %>
  58.     
  59. <%
  60. If lCurrentPage < lPageCount Then
  61. %>
  62. Next
  63. <%
  64. Else
  65. %>
  66. Next
  67. <%
  68. End If
  69. %>


  70. Page [ <%= lCurrentPage%>
  71. of <%= lPageCount%> ]

  72. [

  73. <%
  74. i=1
  75. do while i <= lPageCount
  76. %>
  77. <%=i%>
  78. <%
  79. i = i + 1 'Tang i chi de hien thi so lan luot cac trang tu 1-> lPageCount
  80. loop
  81. %>
  82. ]


  83. <%
  84. End Sub
  85. %>


  86. function setValue(page){
  87. viewFrm.page.value= page;
  88. viewFrm.submit();
  89. }


  <%
  strconn = "DBQ="&server.MapPath("phantrang.mdb")& ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
  set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Tao doi tuong connect

  set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Tao doi tuong RecordSet
  'Mo ket noi voi CSDL
  conn.Open Strconn

  %>


  <%
  'sqlStr="SELECT ProductID,productCode,ProductType,ProductName,Prod uctDescription,ProductImageURL,UnitPrice,ProductIn troductionDate FROM Tbl_Products "
  sqlStr="SELECT * FROM Tbl_Products "


  ' page navigate session here ...........
  Dim lCurrentPage
  Dim lPageCount
  lCurrentPage = CLng(Request("page"))
  If lCurrentPage < 1 Then
  lCurrentPage = 1
  End If

  rs.CursorLocation = 3
  rs.PageSize = 3
  rs.Open sqlStr, conn, 0, 1 'Const adOpenForwardOnly = 0, Const adLockReadOnly = 1
  lPageCount = rs.PageCount
  If lCurrentPage > lPageCount Then
  lCurrentPage = lPageCount
  End If
  if not rs.eof then
  rs.AbsolutePage = lCurrentPage
  end if
  ' end .........
  %>
  <% call ShowPageNavigation(lCurrentPage,lPageCount)%>

  <%
  k=1 'Dung de xu ly mau cua moi cot trong bang
  Do While rs.AbsolutePage = lCurrentPage And Not rs.Eof
  %>
  >


  <%
  k=k + 1
  rs.movenext
  loop
  %>
  productCodeProductTypeProductNameProductDescriptionProductImageURLUnitPriceProductIntroductionDateModifyRemove
  <%=rs("productCode")%><%=rs("ProductType")%><%=rs("ProductName")%><%=rs("ProductDescription")%><%=rs("ProductImageURL")%>
  <%=rs("UnitPrice")%>

  <%=rs("ProductIntroductionDate")%>">edit">delete  <%
  Sub ShowPageNavigation (lCurrentPage,lPageCount)
  %>

  <%
  If lCurrentPage <> 1 AND lCurrentPage <> 0 Then
  %>
  Previous
  <%
  Else
  %>
  Previous
  <%
  End If
  %>
      
  <%
  If lCurrentPage < lPageCount Then
  %>
  Next
  <%
  Else
  %>
  Next
  <%
  End If
  %>


  Page [ <%= lCurrentPage%>
  of <%= lPageCount%> ]

  [

  <%
  i=1
  do while i <= lPageCount
  %>
  <%=i%>
  <%
  i = i + 1 'Tang i chi de hien thi so lan luot cac trang tu 1-> lPageCount
  loop
  %>
  ]


  <%
  End Sub
  %>


  function setValue(page){
  viewFrm.page.value= page;
  viewFrm.submit();
  }
  TK:freecodevn
  avatar
  học lóm
  Thành viên trung thành
  Thành viên trung thành

  Tổng số bài gửi : 31
  Điểm : 6291
  Reputation : 0
  Join date : 20/05/2010

  Về Đầu Trang Go down

  Re: doan code hien thi du lieu theo chieu ngang va cach phan trang

  Bài gửi by Sponsored content


  Sponsored content


  Về Đầu Trang Go down

  Về Đầu Trang

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết