DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Gallery


Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

phẩm  tích  Phân  


40 phần mềm phục vụ dạy và học

Go down

40 phần mềm phục vụ dạy và học

Bài gửi by BuiXuanTung on 30/6/2010, 23:42

40 ph?n m?m ph?c v? d?y và h?c

40 ph?n m?m ph?c v? d?y và h?c, nhi?u ph?n m?m có th? tìm t?i các c?a hàng CD

1,”Cá S?u”

Các ph?n m?m giáo d?c tuy?t v?i download trên trang

www.crocodile-clips.com

g?m các ph?n m?m v? Toán- V?t Lý và Hóa H?c:

Phòng thí nghi?m hóa h?c ?o , Các thí nghi?m V?t Lý, Mô hình hóa 3D ...

Các công c? Toán h?c...a, CROCODILE CHEMISTRY 3.09- Phòng thí nghi?m Hóa H?c trên PC

Bi?n chi?c PC c?a b?n thành 1 phòng thí nghi?m Hóa h?c , b?n có th? th? nghi?m , nghiên c?u, sáng t?o ?? th? mà không bao gi? ph?i lo l?ng v? d?ng c?, hóa ch?t.Dung l??ng 9,8 MB b?n dùng th? 30 ngày.b, CROCODILE PHYSICS 4.01 – Phòng thí nghi?m V?T LÝ trên PC

M?t phòng thí nghi?m V?t lý ngay trên PC , giúp b?n ti?p thu bài h?c nhanh b?ng th?c hành mà không c?n ph?i ??u t? t?n kém. Có th? th?c hành các ph?n Lý, Quang, C?, ?i?n...Dung l??ng 13,2 MB, dùng th? 30 ngàyB? s?u t?p nh?ng ph?n m?m hóa h?c mi?n phí:

www.sciencegeek.net/chemistry/chemware/chemware.shtml

B?n s? ???c cung c?p liên k?t ?? t?i v? r?t nhi?u hay( ??c bi?t t?t c? ??u mi?n phí) có liên quan t?i hóa h?c. Các liên k?t mà b?n ghé th?m ??u là nh?ng Website v? hóa h?c n?i ti?ng trên internet, ???c tác gi? ch?n l?c r?t k? l??ng. Ch?c ch?n b?n s? r?t hài lòng khi th? mình trong bi?n ki?n th?c hóa h?c mênh mông này.2, 3DproS 1.0

ph?n m?m mô ph?ng 3D các hi?n t??ng Toán,V?t Lý, Hóa h?c (mi?n phí) - Ph?n m?m ?o?t gi?i IMAGINE CUP

-Có th? ?ng d?ng d? dàng trong ngành giáo d?c

-Mô ph?ng s? chuy?n ??ng c?a các phân t? hóa h?c

- Mô ph?ng các hi?n t??ng v?t lý

download: http://s3dpros.sourceforge.net

tác gi?: Ph?m H?u Ngôn, SV khoa CNTT ??i h?c Bách Khoa TP HCM. ngondn@yahoo.com

Tác giã c?ng ?ang cùng v?i nhóm c?a mình nghiên c?u ph?n m?m ?i?u khi?n máy tính = gi?ng nói c? Ti?ng Anh l?n Ti?ng Vi?t, ?ánh v?n b?n b?ng gi?ng nói.

(theo t?p chí Xã H?i Thông Tin s? tháng 9/2004)3, Mô ph?ng các hi?n t??ng V?t Lý,Toán h?c V?i Brad’s FREE Science SOFTWARE 2.1

Download mi?n phí t?i www.scienceshareware.com

Th?t là thú v? khi th?y ???c s? quay c?a t? tr??ng ???c t?o ra b?i dòng ?i?n xoay chi?u 3 pha trong ??ng c? ?i?n 3 pha, s? bi?n thiên c?a dòng ?i?n và hi?u ?i?n th? trong máy phát ?i?n c?ng nh? trong ??ng c? ?i?n.

Toán: S? h?c, ??i s?, l??ng giác h?c

V?t lý: ?i?n h?c, Máy phát ?i?n xoay chi?u, ??ng c? ?i?n 3 pha, ??ng l?c h?c, Quang h?c....

??c bi?t h?u d?ng cho các b?n HS c?p 3 ?ang chu?n b? thi t?t nghi?p, thi ?H.4, MathType™ Ch??ng trình vi?t bi?u th?c toán h?c r?t hay

Upgrading Equation Editor to MathType™MathType by Design Science is the powerful, full-featured version of Equation Editor. If you frequently include equations in your documents, you will find MathType is much better suited to your needs. MathType is as easy to use as Equation Editor and has many extra features to help you work faster and create better-looking documents.

MathType includes:· Euclid™ font set with hundreds of additional math symbols.

· New templates and symbols for geometry, chemistry and much more.

· Professional color support.

· Create equations for World Wide Web documents.

· Translators that output equations to other languages such as TeX, AMS-TeX, LaTeX, MathML and custom languages.

· Special commands for equation numbering, formatting, and converting Microsoft Word documents.

· Customizable toolbars to hold hundreds of your most frequently used symbols, expressions and equations.· Customizable keyboard shortcuts.

· A comprehensive printed user manual, loaded with tips and tutorials.

· Much more…Design Science continuously enhances MathType, implementing the latest technology to make equation writing easier and compatible with all your favorite software.Visit MathType on the World Wide Web, or call Design Science to receive complete and current information about MathType.Design Science, Inc.

(800) 827-0685 (United States and Canada only)

(562) 433-0685 (outside the United States and Canada)

(562) 433-6969 (fax)

E-mail: sales@mathtype.com

World Wide Web: http://www.mathtype.com/msee

MathType 5.2 s/ns:

S/N: MTWE521-794526-3NF2D
S/N: MTWE521-077458-7RCF6
S/N: MTWE521-958827-PEGM6

5,NetOp School ph?n m?m d?y h?c th?c hành tin h?c, ngo?i ng?

TTO - N?u ai ?ã s? d?ng các phòng LAB máy tính dùng thi?t b? m?ng AVNET b?n s? th?y các tính n?ng tuy?t v?i c?a vi?c d?y h?c th?c hành tin h?c, ngo?i ng?. Có m?t ph?n m?m làm ???c h?t các ch?c n?ng trên mà không ph?i mua nhi?u thi?t b? ?ó là NetOp School.

Ph?n m?m do hãng Danware vi?t. B?n ch? c?n phòng máy tính n?i m?ng Windows 98, Windows 2000 ho?c Windows XP, máy ch? dùng Windows 2000 lo?i nào c?ng ???c, t?c ?? ???ng truy?n c?a m?ng 100 Mbps. Cu?i cùng b?n ch? c?n cài ??t ph?n m?m NetOp School (b?n dùng th?). So v?i giá thi?t b? toàn b? phòng Computer LAB dùng m?ng AVNET thì b?n mua b?n quy?n c?a ph?n m?m này còn r? h?n nhi?u.

1. Cách cài ??t:

- Kh?i ??ng toàn b? máy tr?m và máy ch?, các máy tr?m login vào User Administrator ho?c quy?n t??ng ???ng. M?t kh?u c?a user này ph?i trùng v?i m?t kh?u c?a user login vào máy ch? trong khi cài ??t ph?n m?m.

- T?i máy ch? ch?y file Setup.exe cài ??t ph?n Teacher, khi hoàn thành cài ??t cho máy ch?, k? ti?p ch??ng trình thông báo Netop Student Deloyment – Class selection b?t ??u ph?n cài ??t cho máy tr?m.

Chúng ta khai báo các thông s? nh? Workgroup c?a phòng máy (nên khai báo t?t c? các máy trong phòng cùng m?t Workgroup), k?t n?i qua giao th?c TCP/IP, ho?c IPX/SPX tùy ch?n.

Ch??ng trình s? t? ??ng tìm ra các máy tr?m và cài ??t ph?n Netop Student xu?ng máy tr?m. Sau khi hoàn thành kh?i ??ng l?i phòng máy và ch?y ch??ng trình Netop School trên máy ch? b?n s? th?y danh sách các máy tr?m trong màn hình.

- Tr??ng h?p máy ch? không nh?n ra máy tr?m trong danh sách, b?n có th? cài ??t ph?n Netop Student t?i máy tr?m. Các máy tr?m ph?i có cùng m?t s? License key.

2. S? d?ng:

- Chuy?n màn hình máy ch? xu?ng máy tr?m: Ch?n toàn b? các máy có trong danh sách, ho?c m?t s? máy tùy ý. B?m vào nút Give Demo, toàn b? màn hình máy tr?m s? nhìn th?y màn hình máy ch?.

Có hai l?a ch?n cho ch? ?? này:

- Ch? xem mà không s? d?ng ???c.

- Có th? chuy?n ??i gi?a c?a s? Demo c?a máy ch? và màn hình máy tr?m.

- ?i?u khi?n m?t máy tr?m: ch?n tên c?a máy tr?m trong danh sách và b?m vào nút Remote Control, màn hình máy tr?m s? hi?n lên m?t c?a s? trên máy ch? ? màn hình này có hai ch? ??: 1 cho phép máy tr?m thao tác; 2 không cho phép thao tác b?ng cách khóa bàn phím và mouse. Có th? ?i?u khi?n nhi?u máy tr?m trên nhi?u c?a s? khác nhau c?a máy ch?.

- Xem màn hình toàn b? phòng máy: b?m vào nút Mosaic View (xem toàn b? màn hình v?i kích th??c thu nh?). N?u b?m vào nút Monitor Students thì 15 giây m?t màn hình máy tr?m xu?t hi?n trên máy ch? (th?i gian này có th? thay ??i ???c trong ph?n Options c?a ch??ng trình).

3. Các tính n?ng khác:

- Run Program: Ch?y các ch??ng trình d??i máy tr?m, chúng ta mô t? ???ng d?n chính xác c?a file c?n ch?y ? máy tr?m và b?m Run. L?p t?c các máy tr?m cùng ch?y m?t ch??ng trình.

- Distribute files: Chuy?n file t? máy giáo viên xu?ng các máy tr?m.

- Collect files: Thu file t? máy tr?m v? máy ch?. ?ng d?ng ch?c n?ng này thu bài thi trên máy tr?m r?t nhanh.

- Execute Command: Có th? Shutdown, Reset, Logoff các máy tr?m.

- Attention: G?i m?t c?nh báo ??n máy tr?m.

- Chat: Chat v?i các máy tr?m.

- Audio Chat: Dùng Micro nói tr?c ti?p xu?ng các máy tr?m nghe qua head phone.

So v?i các ph?n m?m Capture màn hình khác, ph?n m?m này truy?n màn hình không b? gi?t và t??ng ??i nh?. Nh?ng phòng máy ch?a có ?i?u ki?n trang b? Projector ho?c AVNET, ch? c?n b? micro và head phone, m?ng 100 Mpbs và cài ??t ph?n m?m này là có th? ?áp ?ng ?? nhu c?u d?y h?c th?c hành.

LÊ V?N PH?N

NETOP school 3.0

Language: UK(English)
License: Special
Teacer: UK00300-S7T0-018308-004C-RN4Psk
Student: UK00300-S7S0-018308-7714-RN4Psk6,Clictionary T? ?i?n Anh-Vi?t d?ng click ‘n’ See

dung l??ng 9 MB t?i v? mi?n phí t? trang www.clictionary.com

(g?m 3 t? ?i?n là Anh Vi?t, Anh ??c , Anh Trung).

Cho phép tra ngh?a t? Ti?ng Anh sang Ti?ng Vi?t ngay trong ?ng d?ng Word hay IE ch? v?i 1 click chu?t.Công c? này không có ph?n phát âm và tra t? liên quan.TUy nhiên ?i?m ??c bi?t c?a Clictionary chính là ch?c n?ng Personal Vocabulary- ?ây là kho t? v?ng cá nhân ?? b?n ôn luy?n.Trong khi tra t? ?i?n , b?n nh?n vào bi?u t??ng”LEARN”?? ??ng ký vào kho t? v?ng cá nhân. ?? xem kho t? v?ng này , b?n vào Menu View Personal Vocabulary (Right click vào bi?u t??ng c?a ch??ng trình ? khay h? th?ng)

ho?c nh?n vào bi?u t??ng “Vocabulary” trong c?a s? tra t?.Khi ?ã n?m v?ng t? trong kho t? v?ng, b?n có th? xóa ?i b?ng cách nh?n vào bi?u t??ng “I know” ho?c “Delete”.7,VERBE 5.0 N?m v?ng cách chia các ??ng T? Ti?ng Pháp

Ngoài ch?c n?ng tra c?u, nó còn giúp b?n c?ng c? ki?n th?c c?a mình thông qua các bài TEST.Kh? n?ng tra c?u 7637 ??ng t? thông d?ng trong Ti?ng Pháp. M?i bài TESTs ??u có ph?n giúp ?? , ?áp án và ch?m ?i?m.

DOWNLOAD 909 Kb t?i:

www.gabydel.free.fr

www.download.com/3001-2279-10152502.html8, Ghi chép và thu âm bài gi?ng v?i LECTURE RECORDER trên LAPTOP (Máy tính xách tay)

?u ?i?m: ghi âm không sót 1 l?i nào c?a gi?ng viên, v?a gõ thành v?n b?n nh?ng n?i dung quan tr?ng.Cách này ??c bi?t h?u ích khi Gi?ng viên là ng??i n??c ngòai.Sau này có th? nghe l?i , ??i chi?u ?? hoàn ch?nh ph?n v?n b?n, và vi?c s? d?ng v?n b?n d??i d?ng file thì linh ??ng vô cùng.

N?u b?n ?ã có máy tính xách tay và th??ng xuyên tham d? các bài gi?ng,

các khóa hu?n luy?n, các bài nói chuy?n thì nên dùng cái này.?I?m ??c bi?t là ch??ng trình thu âm r?t nh?y, d? dàng ch?nh s?a và xu?t âm thanh sang d?ng WAV ?? có th? biên t?p b?ng các CT khác.Bên c?nh ?ó trong ch??ng trình còn có 1 s? ghi chép giúp b?n có th? ghi khái quát nh?ng ý chính c?a khóa h?c. CH??ng trình h? tr? TI?NG VI?T UNICODE.

download dùng th? 42 ngày t?i www.lecturerecorder.com

S/N: 480022-145A608E-726
S/N: 171825-12D320A5-749
S/N: 804021-161C6073-9219,Phòng thí nghi?m Hóa H?c CHEM LAB 2.0

download www.modelscience.com

c?c k? hay.

S/N: RCIYTZ2P10, T? h?c Ti?ng Hàn v?i Korean HakGyo 2.0

4,9 MB, download b?n dùng th? t?i www.decan-software.com/downloads.htm

Hi?n ?ã có crack t?i www.crackfind.com11, Multi Maze Mountain 2 , game mini giúp tr? em h?c thu?c lòng b?ng c?u ch??ng r?t hay, dung l??ng 710 Kb , download b?n dùng th? t?i

www.onwijs.com/e_index.html

Sau khi cài ??t và kh?i ??ng ch??ng trình s? hi?n ra b?ng l?a ch?n , có 8 mê cung t??ng ?ng v?i 8 c?p ?? t? d? ??n khó.Nguyên t?c c?a game là các em s? b? b?y trong 1 mê cung và bu?c ph?i t? mình tìm ra c?a thoát hi?m. Mê cung b? nh?ng t?ng ?á xanh lá cây, xanh d??ng và ?? l?p ??y. Mu?n phá v? chúng các em ph?i gi?i ?úng các phép tính nhân ???c kh?i t?o ng?u nhiên t? b?ng c?u ch??ng.

Cách ch?i: dùng các phím m?i tên ?? dy chuy?n theo các h??ng hi?n sáng.Khi dy chuy?n ??n 1 ô ph?i gi?i tính, n?u ?úng s? ???c ?i ti?p.Name: notice!
Email: DBC
S/N: 1412212231
or
Name: melborn
Email: melborn@iTn.com
S/N: 3711611164

Note: use [Ctrl] + [L] at the main-menu to enter registration...12, Ph?n m?m d?y ?ánh máy 10 ngón

a, TYPING REFLEX nh? g?n, ti?n l?i hi?u qu? www.vn2vn.com (c?a Vi?t Nam)

b, Typing MASTER ph?n m?m CHUYÊN NGHI?P r?t hay, có h? th?ng d?y r?t t?t, có 3 games, có ki?m tra trình ??...

www.typingmaster.com (ph?n m?m th??ng m?i)

Typing Master Pro 2003

S/N: D42ME-36UP-4T6KH-4CSW8S7
Licence: 113, T? ?i?n ANH VI?T 7000 t? mi?n phí cho ?i?n tho?i di ??ng

công ngh? JAVA 2 Micro Edition (J2ME) c?a Sun MicroSystem

cài ??t cho các máy h? tr? JAVA: Nokia (6100, 6610, 7250,3650...)

SAMSUNG (E100, X100, S500...) và Siemens, LG, Sony Ericsson,Motorola.

dung l??ng 57 Kb

download mi?n phí :

Dictionary 1.1

www.dasisco.com/softs/dictionary.zip

download t? WAP mobile www.dasisco.com/wap/wap.wml

ho?c cài ??t t? các c?a hàng ?T D ?.14, EDGE DIAGRAMMER Công c? v? s? ?? m?ng, bi?u ??, l?u ?? thu?t toán.

Lâu nay ?? v? các bi?u ??, l?u ?? thu?t toán hay v? các s? ?? m?ng máy tính, chúng ta v?n th??ng s? d?ng các công c? hình v? s?n có c?a Word ho?c là chèn thêm vào.Tuy nhiên n?u có nhi?u ??i t??ng trong hình thì b?n s? g?p khó kh?n vì trong Word không có nhi?u công c? cho b?n v?.XIn gi?i thi?u v?i b?n 1 công c? ?a n?ng cho vi?c thi?t l?p các s? ?? này, ?ó là EDGE DIAGRAMMER. B?n có th? t?i phiên b?n 4.19 dùng th? 30 ngày t?i ??a ch? www.pacestar.com

Sau khi l?p 1 s? ?? có th? ??a b?n v? sang MS WORD ho?c l?u v?i ??nh d?ng GRAPHICS.

S/N: CE90434048415, MINUTE MATH 3.1 Ch??ng trình d?y bé h?c Toán

Ch??ng trình “nh? xíu” và mi?n phí giúp cho các bé h?c toán và t?o ph?n x? tính toán nhanh. Ch? c?n nh?p tên, ch?n m?c ?? khó d? (Ch?n s? t? m?y t?i m?y) , ch?n phép tính (+,-,*,/) ch?n th?i gian cho m?i câu tr? l?i.

dung l??ng 130 KB (.ZIP) download t?i www.echip.com.vn16,Các games giúp các bé h?c và ch?i v?i máy vi tính

a,MAZING MOSAIC (2 MB, download t?i http://www.greenforest.hu/ )b, Bird Watch 1.0

8,51 MB download t?i http://www.greenforest.hu/

r?t nhi?u lo?i chim chóc và côn trùng.c, Maddie 1.0 46KB download t?i http://home.earthlink.net/~daliblume/do ... maddie.zip

T?o ch? ??ng nhi?u màu s?c.

17, VIET TEXT ph?n m?m giúp tr? em t?p ??c TI?NG VI?T

Ch??ng trình giúp các em nh? ??c Ti?ng Vi?t thông qua các bài h?c ???c so?n s?n. ??i t??ng s? d?ng c?a ch??ng trình là các giáo viên, các b?c ph? huynh mu?n d?y ??c cho các em nh? qua 1 hình th?c sinh ??ng h?n. Toàn ch??ng trình ???c trình bày khá ??p, có r?t nhi?u hình ?nh ??ng nên khi h?c v?i VIET TEXT các em s? ti?p thu nhanh h?n.

download (ch??ng trình mi?n phí)

http://hongphuc.homeip.net/~thegioimoi/ ... t/demo.exe

(n?u không ???c th? tìm trong trang GOOGLE.com.vn t? các Website Vi?t Nam v?i t? khóa “Viettext”)18, T? h?c và vi?t 500 ch? Hán c? b?n www.hanosoft.com19, WHITE SMOKE giúp b?n vi?t TI?NG ANH nh? ng??i ANH

Khi so?n th?o nh?ng v?n b?n b?ng Ti?ng Anh nh? h?p ??ng hay ??n xin vi?c, ch?c h?n b?n ?ã không ít l?n b?n kho?n t? h?i: không bi?t t? mình dùng trong câu này có chính xác, phù h?p hay không? Tra c?u t? ?i?n thì ch? th?y ng? ngh?a thôi , ch? làm gì có ?? c?p ??n ng? c?nh ? V?i White Smoke, m?i chuy?n s? tr? nên ??n gi?n h?n r?t nhi?u.

WhiteSmoke làm cho câu v?n c?a b?n thành nh?ng câu chu?n , mang tính chuyên nghi?p cao b?ng cách b? sung ho?c thay th? t? ng?. V?i 1 kho t? v?ng và c?u trúc câu ?? s? liên quan ??n nhi?u l?nh v?c nh? kinh t?, y h?c, KHTN, V?n h?c....

download t?i www.whitesmoke.com , t?p tin whitesmoke_enrichment.exe 2,73 MB20, Ph?n m?m Luy?n thi ??i h?c Toán Lý Hóa

www.echip.com.vn21, Quick CALCULATOR 1.01 Máy tính b? túi nh? g?n, ti?n l?i, Ti?ng Vi?t ch?c n?ng: gi?i h? PT, tính toán các s? nguyên l?n, s? nguyên t?, phân s?, ?a th?c

download: www.echip.com.vn

tác gi?: NGô MInh ??c attilathehunvn@yahoo.com22, AUTO GRAPH ph?n m?m v? ?? th? hàm s?

Ch??ng trình tích h?p khá nhi?u công c? cho phép v? các ?? th? hàm s? t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, cho phép ??nh ngh?a hàm chuyên dùng và bi?u th?c b?ng các thông s? riêng, thêm chú thích, d? li?u, ?i?u ch?nh t?a ?? hay thêm vào 1 hàm.... Dung l??ng 3,73 MB, t?i b?n dùng th? 30 ngày t?i

www.autograph-math.com23,Kho ph?n m?m v? toán h?c t? trang www.visualmath.com

G?m các PM t? h? nh? phân, s? th?c, ??n các phép toán hình h?c không gian 3 chi?u, các bi?u th?c, ?a th?c không gian metric... Cùng 1 s? ph?n m?m chuyên v? ngành tin h?c nh? lý thuy?t t?p h?p, ??i s? c?c, th?ng kê, ph??ng trình phi tuy?n...24, Kho ph?n m?m V?t Lý www.visualphysics.com

Trang WEB cung c?p cho các b?n 1 s? ph?n m?m v? v?t lý nh? ?i?n , s? ?? m?ch nguyên lý, các h?ng s? l?c, th? n?ng, c? n?ng, hàm v?t lý và các ph?n m?m v? Âm h?c...r?t thu?n ti?n cho b?n trong vi?c rèn luy?n kh? n?ng tính toán chính xác.25, 1 s? ch??ng trình Toán b?ng FLASH có t?i

www.teachingtreasures.com.au Trang web ch?a các n?i dung toán v?i giao di?n ?? h?a khá ??p theo t?ng l?a tu?i.26, T? ?i?n Toán H?c ANH VI?T có trên di?n ?àn Toán h?c (vào di?n ?àn)

http://toanhoc.homeip.net

http://diendantoanhoc.homeip.net do 1 du h?c sinh t?i ??c l?p ra, di?n ?àn khá phong phú, phân lo?i theo t?ng c?p27, TEE CHART OFFICE 2.0 ch??ng trình v? bi?u ??

Giúp v? bi?u ?? v?i nhi?u m?u cho s?n. Có ??y ?? các d?ng ?? ch?n l?a: line, bar, pie, point, scatter, Arrow, shape...Cho phép xu?t ra d?ng ?nh JPG,PNG,GIF hay HTML,XML,CSV,EXCEL

Ch??ng trình mi?n phí 1,65 MB download t?i www.echip.com.vn

S/N: 5883941
Password: 869812558928147

28, LEARN TO SPEAK FRENCH 2.4 ph?n m?m d?y nói ti?ng Pháp

v?i kho?ng 3000 t? c?n b?n r?t h?u ích cho nh?ng ai h?c Pháp ng?.Dung l??ng 4.87 MB , t?i b?n dùng th? t?i www.qwerks.com/download/6513/fresetup.exe29,ARTEFACT DICTIONARY 1.71- T? ?i?n gi?i ngh?a Ti?ng Anh

V?i h?n 120.000 t?, t?c ?? tra t? r?t nhanh.Ngoài ra nó còn cho phép b?n thêm các t? ?i?n khác vào và phát âm m?c t?.Dung l??ng 4,7MB ,giá 29 $

t?i b?n dùng th? và các b? t? ?i?n khác t?i

www.rdsoft.com/downloads.php4#artefact30, ATOMS BONDING & STRUCTURE Tr?c nghi?m Hóa H?c

?ây là 1 ch??ng trình tr?c nghi?m hóa h?c, ??a ra các câu h?i tr?c nghi?m v? nguyên t? và c?u t?o nguyên t?.?ây không ch? dành cho h?c sinh mà còn dành cho các giáo viên hóa h?c.Dung l??ng 712 KB , giá 24 $ , WinALL,t?i b?n dùng th? t?i www.chemistryteaching.com31, MATH HOMEWORK MAKER – Công c? tr? giúp làm bài t?p Toán v? nhà

Ch??ng trình giúp b?n gi?i nh?ng bài t?p toán, ??ng th?i có kh? n?ng t? t?o nh?ng bài t?p m?i.Không ch? b? ích v?i h?c sinh, nó còn là công c? d?y h?c dành cho giáo viên Toán.Ch??ng trình có kh?ang 10 v?n ?? khác nhau: ph??ng trình b?c 2, s? ph?c, chu?i s?, hình h?c, s? th?p phân...Dung l??ng 409 KBs , WinALL, t?i mi?n phí t?i www.echip.com.vn

32, WIN CAM – Thi?t k? bài gi?ng trên Máy vi tính : ?ã gi?i thi?u trên EduNET

S/N: T-5858-014-7232-A
S/N: N-4350-480-5316-G
S/N: Z-8173-565-0736-K33, Các giáo trình ?i?n t? d?y tin h?c c?a công ty SCC: d?y tin h?c c?n b?n, Word, Excel, Access, Power Point,Pascal r?t hay

Liên h? mua t?i các c?a hàng CD

WWW.sccsoft.com

34, MatLAB ph?n m?m Toán h?c r?t m?nh

www.mathworks.com

Có th? tìm th?y MatLAB t?i các c?a hàng CD trong b? Các ph?n m?m v? m?ch ?i?n t?.

b?n 6.5:

S/N: 13-22955-32678-26249-06848-40366-39620-03472-09765-20949-30945-19673-43738-38950-4454835, MATHEMATICA v3.0 ph?n m?m Toán h?c r?t m?nh ?a ch?c n?ng:máy tính b? túi, v? bi?u ??, ?? th? , d?ng hình 2D 3D,?nh,bi?u ?? và các ??i t??ng, v?t th?, gi?i các ph??ng trình ??c bi?t, gi?i h? , có th? nh? 1 ngôn ng? l?p trình

http://www.wolfram.com

http://www.wolfram.co.uk

http://www.wolfram.co.jp

Có th? tìm th?y trong b? các ph?n m?m v? m?ch ?i?n t? t?i các c?a hàng CD. Ch??ng trình này dùng cho b?c ??i h?c thì t?t h?n.36, Anh v?n giao ti?p s? và trung c?p c?a tinhocnc trên 2CD

www.tinhocnc.com.vn Tìm t?i các d?ch v? CD.

Các ??a ch? Websites/ forums tham kh?o:

www.tinhocungdung.com

www.diendantoanhoc.net

http://toantuoitho.nxbgd.com.vn

http://math.hcmup.edu.vn (di?n ?àn Toán c?a ?HSP TP HCM)

www.ephysicsvn.com

www.physicsvn.com

www.toiyeuhoahoc.net.tf

www.diendantinhoc.com

www.clbit.org

hochanh.net.vn
Cảm ơn đời
mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
BuiXuanTung
THẠC SĨ
THẠC SĨ

Tổng số bài gửi : 450
Điểm : 13782
Reputation : 0
Birthday : 01/01/1967
Join date : 20/04/2010
Age : 51
Đến từ : TP HCM VIET NAM

http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

Về Đầu Trang Go down

Re: 40 phần mềm phục vụ dạy và học

Bài gửi by mm on 1/7/2010, 05:18

cám ơn
Khi nào tớ sử dụng được thì mới đa tạo còn đang mgân kíu
avatar
mm
GIÁO SƯ
GIÁO SƯ

Tổng số bài gửi : 634
Điểm : 9443
Reputation : 3
Birthday : 04/04/1966
Join date : 26/04/2010
Age : 52

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết