DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Similar topics
  Gallery


  Đăng nhập với tên thanhvien VIP

  28/8/2010, 21:37 by ABC

  BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
  HOẶC ĐĂNG NHẬP
  VỚI TÊN thanhvienvip
  hoặc thanhvien 1
  hoặc thanhvien 2
  hoặc thanhvien 3

  và mật khẩu là 1234567890

  để không có dòng quảng cáo trên.

  Comments: 0

  HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

  28/4/2010, 22:40 by Admin

  Học đi đôi với hành


  “ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

  [ Full reading ]

  Comments: 2

  Poll
  Keywords

  phẩm  Phân  tích  


  thông tin phổ biến trên internet

  Go down

  thông tin phổ biến trên internet

  Bài gửi by BuiXuanTung on 4/5/2010, 01:28

  N?i dung
  1. Các thông tin ph? bi?n trên internet........................................................................................ 2
  2. Các công c? tìm ki?m thông tin trên m?ng: ............................................................................ 3
  1.1. B? máy tìm ki?m c?a Vi?t Nam:...................................................................................... 3
  1.2. B? máy tìm ki?m c?a n??c ngoài: ................................................................................... 3
  3. S? d?ng công c? tìm ki?m m?t cách phù h?p......................................................................... 4
  3.1 Phân tích yêu c?u tìm ....................................................................................................... 4
  3.2 Di?n ??t l?nh tìm ki?m - gi?i thi?u v? cú pháp c?a l?nh tìm ........................................... 5
  3.2.1 Các phép toán c?a l?nh tìm ....................................................................................... 5
  3.2.2 Toán t? Boolean........................................................................................................ 6
  3.2.3 M?t s? cách thu h?p ph?m vi tìm ki?m khác ............................................................ 6
  3.3 Phân nhóm yêu c?u thông tin ........................................................................................... 8
  3.4 Ch?n công c? tìm ki?m phù h?p ...................................................................................... 8
  3.5 Tìm l?i khuyên t? m?t ng??i! ........................................................................................ 13
  3.6 N?u b??c ??u b?n ch?a thành công –,, hãy th? l?i! ” .................................................... 13
  3.7 ?ánh giá k?t qu? tìm ...................................................................................................... 13
  3.7.1 ,,Hãy suy ngh? tr??c khi nh?n chu?t’’ .................................................................... 13
  3.7.2 M?t ??a ch? web (URL) g?m có nh?ng y?u t? nào? ............................................... 14
  Tài li?u tham kh?o: ....................................................................................................................... 15


  1. Các thông tin ph? bi?n trên internet

  Nh?ng thông tin gì b?n có th? tìm th?y trên Internet? Không th? li?t kê t?t c? các lo?i ngu?n tin có trên Internet, ??c bi?t khi Internet thay ??i r?t th??ng xuyên và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhìn chung Internet h?u ích nh?t khi tìm ki?m nh?ng thông tin trong các nhóm sau ?ây (chú ý ph?n l?n nh?ng thông tin này là b?ng ti?ng Anh)1 :
  - Các s? ki?n ?ang di?n ra, ví d?: tin t?c ngày hôm nay, hay nh?ng xu h??ng m?i nh?t
  - Thông tin kinh t?, ví d?: thông cáo báo chí c?a m?t công ty, ch? s? ch?ng khoán, thông tin v? s?n ph?m
  - Thông tin c?a chính ph?, ví d?: các chính sách hi?n hành, lu?t pháp, các cu?c th?o lu?n t?i qu?c h?i, quy?t ??nh c?a tòa án, thông cáo báo chí .
  - V?n hóa ??i chúng, ví d?: phim, nh?c, truy?n hình, th? thao chuyên nghi?p
  - Thông tin v? máy tính và Internet, ví d?: thông tin các khoá h?c.
  Nhi?u trang web m?i và các “c?u binh” v? tìm ki?m trên m?ng ??u ??a ra nh?ng d?ch v? chuyên bi?t giúp b?n tìm ???c thông tin nhanh h?n. N?u b?n ch? d?a vào duy nh?t m?t công c? tìm ki?m thì ?ôi khi ph?i m?t r?t nhi?u th?i gian. Do ?ó, nh?ng “th?u kính” chuyên d?ng ?? tìm thông tin c?n thi?t nhanh chóng và chính xác h?n ?ã ra ??i.
  Theo m?t chuyên gia c?a Search Engine Watch (www.searchenginewatch.com) ,,k? nguyên c?a
  nh?ng gu?ng máy tìm ki?m ?ang c? s?c bao trùm t?t c? m?i th?, m?t ph?n c?ng vì bây gi?


  1 V? Th? Nha, Tìm ki?m thông tin trên internet, Trung tâm Thông tin Phát tri?n Vi?t Nam

  chúng ta mu?n k?t qu? tìm ki?m c? th? h?n, và rõ ràng công c? tìm ki?m chuyên bi?t ?ang là xu h??ng t?t y?u’’.

  2. Các công c? tìm ki?m thông tin trên m?ng:

  1.1. B? máy tìm ki?m c?a Vi?t Nam:

  Hi?n nay ? vi?t nam có 2 b? máy tìm ki?m t?m ???c b?n có th? tham kh?o nh?:
  - Vinaseek
  - Panvietnam

  1.2. B? máy tìm ki?m c?a n??c ngoài:
  B? máy tìm ki?m ? n??c ngoài r?t ?a d?ng và phong phú, v?n ?? là b?n ph?i bi?t cách tìm ki?m nh? th? nào ?? có ???c thông tin mình c?n tìm.
  - Yahoo Search
  - Altavista
  - Infoseek
  - Go.com Search
  - Excite
  - Lycos
  - Hotbot Lycos Search
  - Snap Search
  - Google
  - Lookmart
  - Aj Search

  - AboutSearch
  - Asiaco
  - Metacrawler
  - Webcrawler
  - American Online Search
  - Simple Search
  - Businesseek
  - CNET Search
  - Company Site Locator
  - Netscape Search
  - Direct Hit

  - MSN Internet Search
  - Inference Find
  - Euro Seek
  - Search Port
  - Find What Search
  - Search Engine Guide
  - Ask Jeeves Search
  - Virtual Library
  - InfoHighway
  - Copernic
  -Ask
  Nh?ng ph? bi?n và tiêu bi?u có b?n b? máy sau th??ng dung ?? tìm ki?m thông tin, có th? nói ?ây là nh?ng b? máy thông d?ng và cho chúng ta nh?ng tài li?u c?n tìm ki?m m?t cách nhanh chóng :

  - Google
  - Alltheweb (tr??c ?ây là "Fast Search")


  - AltaVista
  - Ask
  Trong các máy tìm ki?m này thì có th? nói Google là lão làng và s? d?ng nhi?u nh?t. V?i các trang tìm ki?m nhi?u ph?n thông d?ng.
  Nh?ng trang tìm ki?m chuyên bi?t c?a Google2
  http://images.google.com ( Google Image Search)
  Tìm h?n 500 tri?u hình ?nh ???c truy c?p công khai do Google thu th?p t? các site, tìm theo tên, mô t? và t? khóa
  http://labs.google.com/glossary ( Google Glossary)
  Tìm ??nh ngh?a t? không ch? ? các b? t? ?i?n mà còn tham kh?o ? các Website khoa h?c, y t?, pháp lu?t,…
  http://froogle.google.com
  Tìm, duy?t và phân lo?i các s?n ph?m trên các site bán s? hay bán ??u giá. http://www.google.com/options/universities.html (Google University Search) Thông tin thu th?p t? site c?a các tr??ng ??i h?c, g?m tin t?c, l?ch h?c,...


  2 Nguy?n Duy Qu?c, haveplus@yahoo.com

  http://directory.google.com ( Google Directory) Duy?t Web theo nh?ng ch? ?? phân lo?i nh?t ??nh. http://answers.google.com (Google Answers)
  H?i và nh?n câu tr? l?i t? nh?ng chuyên gia v? nh?ng v?n ?? khó. Tr? phí 2.5 $/ m?i câu h?i. http://www.google.com/advanced_search ( Google Advanced Search)
  Tìm t? ?ây n?u b?n mu?n thi?t l?p nhi?u ?i?u ki?n tìm ki?m. http://groups.google.com (Google Groups)
  Duy?t kho l?u tr? c?a các nhóm tin Usenet t? cu?i th?p niên 1970, ho?c g?i tin m?i t?i các nhóm th?o lu?n.
  http://news.google.com
  Tin t?c ch?n l?c t? các site tin t?c trên kh?p th? gi?i, c?p nh?t m?i 5 phút
  Hi?n nay các thông tin trên m?ng r?t ?a d?ng b?n co th? tìm th?y thông tin trên m?ng c?n thi?t mà không m?t ti?n. Hi?n nay kho tàng thông tin vô t?n c?a nhân lo?i thì b?n ph?i bi?t cách tìm ??n thông tin mà b?n c?n tìm.

  3. S? d?ng công c? tìm ki?m m?t cách phù h?p

  Chi?n l??c tìm ki?m thông tin g?m 7 b??c:

  3.1 Phân tích yêu c?u tìm

  T? ??t các câu h?i ?? làm rõ yêu c?u tin c?a mình. Ví d?: n?u b?n quan tâm ??n thông tin v? buôn bán tr? em, hãy t? ??t cho mình các câu h?i phù h?p, ví d?:
  o Tôi mu?n bi?t thông tin c? th? v? n?n buôn bán tr? em ? n??c nào, vùng nào?
  o Tôi c?n nh?ng thông tin v? các v?n ?? nóng h?i hi?n nay liên quan ??n buôn bán tr? em hay là thông tin mang tính l?ch s??
  Bi?n yêu c?u c?a mình thành m?t câu hoàn ch?nh, ví d?
  o N?n buôn bán tr? em t? Vi?t Nam sang Trung Qu?c. Phân chia yêu c?u thành nh?ng khái ni?m nh?:  Khái ni?m 1
  Khái ni?m 2
  Khái ni?m 3
  Buôn bán tr? em
  Vi?t Nam
  Trung Qu?c

  Chú ý quan tr?ng: Tìm xem có nh?ng t? ng? nào khác cùng th? hi?n ch? ?? mà b?n quan tâm hay không, ví d? cách vi?t khác nhau, t? ??ng ngh?a. T? ?ó b?n có th? xây d?ng ???c m?t t?p
  h?p các thu?t ng? khác nhau có th? dùng trong quá trình tìm ki?m.

  Khái ni?m 1
  Khái ni?m 2
  Khái ni?m 3
  Buôn bán tr? em
  Vi?t Nam
  Trung Qu?c
  B?t cóc tr? em
  Vietnam
  China
  Trafficking
  Viet Nam

  Child
  Vietnamese

  Children


  Kidnap  3.2 Di?n ??t l?nh tìm ki?m - gi?i thi?u v? cú pháp c?a l?nh tìm

  Cú pháp c?a l?nh tìm là cách th?c chúng ta s? d?ng ?? liên k?t các khái ni?m m?t cách phù h?p cho l?nh tìm c?a b?n. Các máy tìm ki?m có nh?ng cách th?c khác nhau trong vi?c liên k?t các thu?t ng? tìm.
  Nguyên t?c c? b?n nh?t cho h?u h?t các máy tìm ki?m là t??ng t? nh? nhau, tuy nhiên có m?t vài ?i?m khác bi?t nh? v? cách di?n ??t l?nh tìm. N?u ch?a hi?u rõ, b?n nên tham kh?o ph?n “help” ?? bi?t thêm thông tin.
  Chú ý:
  9 Ph?n l?n các máy tìm ki?m không phân bi?t ch? hoa và ch? th??ng
  9 Khi nh?p t? tìm ki?m vào c?a s? tìm, c?n ??a thu?t ng? mà b?n cho là quan tr?ng nh?t lên ??u l?nh tìm.
  9 Không c?n nh?p c? m?t câu ??y ?? vào l?nh tìm ki?m, ví d? nh?: “Hi?n tr?ng c?a n?n buôn bán tr? em t?i t? Vi?t Nam sang Trung Qu?c”. Thay vào ?ó b?n có th? nh?p các t? “buôn bán tr? em” “Vi?t Nam” “Trung Qu?c”. Không gi?ng nh? ngôn ng? t? nhiên, các máy tìm ki?m không quan tâm ??n s? chính xác v? ng? pháp c?a thu?t ng? tìm.
  9 Nhi?u máy tìm ki?m th??ng b? qua các t? thông th??ng trong ti?ng Anh nh? "the" "and" "in", v.v…
  9 N?u b?n nh?p nhi?u t? tìm ki?m thì ph?m vi tìm ki?m s? ???c thu h?p

  3.2.1 Các phép toán c?a l?nh tìm
  Ph?n này gi?i thi?u các ký hi?u toán h?c ???c s? d?ng khi di?n ??t l?nh tìm ki?m:
  Dùng d?u c?ng + phía tr??c nh?ng t? mà b?n mu?n nó ph?i xu?t hi?n trong k?t qu?. Ví d?: n?u b?n mu?n tìm thông tin v? giá cà phê ?nh h??ng nh? th? nào ??n thu nh?p c?a ng??i thu hái cà phê (ti?ng Anh).
  +coffee +pickers +price +wages
  s? cho k?t qu? bao g?m t?t c? các t?: price, coffee, pickers wages.
  Dùng d?u tr? - phía tr??c các t? mà b?n mu?n không xu?t hi?n trong k?t qu?. Ví d?: b?n ch?
  mu?n tìm thông tin v? cà phê mà không có t? tách (cup) ho?c bông (cotton):
  +coffee -cup -cotton


  Dùng d?u ngo?c kép " " ??i v?i m?t t?p h?p các t? mà b?n mu?n xu?t hi?n trong k?t qu? chính xác nh? là m?t c?m t?. Ví d?,
  "coffee pickers" "somali refugees" "emperor penguins"
  “n?n vi ph?m b?n quy?n ph?n m?m” “buôn bán tr? em”
  Ch?c n?ng tìm ki?m theo c?m t? k? trên r?t h?u ích, nh?t là khi b?n mu?n tìm ki?m tên ng??i (Võ Nguyên Giáp), tên c? quan t? ch?c (B? tài nguyên và môi tr??ng), l?i bài hát, m?t c?m t? ho?c câu nói n?i ti?ng (to be or not to be).
  M?t s? máy tìm ki?m cho phép b?n s? d?ng các ký t? thay th? (ví d? ký hi?u * th??ng dùng) ?? thay th? các ký t?. Ví d?, n?u b?n mu?n tìm các t? education, educators và educate, v.v…, b?n có th? nh?p educ*

  3.2.2 Toán t? Boolean
  M?t s? máy tìm ki?m cho phép s? d?ng các toán t? "AND", "OR" và "NOT" ?? di?n ??t nh?ng l?nh tìm ph?c t?p. Th??ng các toán t? này ph?i vi?t b?ng ch? hoa.
  S? d?ng AND n?u b?n mu?n nhi?u thu?t ng? ph?i xu?t hi?n trong k?t qu? tìm, ví d? n?u b?n nh?p nh? sau:
  “lao ??ng” AND “tr? em”
  thì k?t qu? s? có các tài li?u có c? 2 thu?t ng? lao ??ng và tr? em.
  S? d?ng OR n?u b?n mu?n m?t trong các thu?t ng? xu?t hi?n trong k?t qu? tìm (ho?c là c? 2 hay nhi?u thu?t ng?).
  Toán t? OR có th? s? d?ng m?t cách h?u ích n?u b?n mu?n tìm các t? ??ng ngh?a, các cách vi?t khác nhau c?a m?t t?, ví d?:
  organization OR organisation vietnam OR “viet nam”
  quy ch? OR qui ch?
  S? d?ng NOT ?? lo?i b? nh?ng tài li?u bao g?m nh?ng t? b?n không c?n.
  Ví d?: n?u b?n ?ang tìm thông tin v? “vàng” (kim lo?i quý) ch? không thông tin v? “vàng” (màu s?c), b?n có th? di?n ??t nh? sau:
  vàng NOT màu

  3.2.3 M?t s? cách thu h?p ph?m vi tìm ki?m khác
  - Gi?i h?n theo ??nh d?ng file (.pdf, .doc, .mp3, …). Ví d?: mu?n tìm các tài li?u h?c t?p v? ?? ho? b?n có th? tìm ki?m ? các d?ng word, Adobe Reader
  filetype: doc “learn photoshop” --> tìm tài li?u file word
  filetype: pdf “learn photoshop” --> tìm t?i li?u file Adobe Reader
  filetype: pdf “graphic design” --> tìm tài li?u liên quan ??n graphic design
  Mu?n tìm các file mp3, trong ô Search c?a google gõ vào ?o?n mã sau:
  +("index of") +("/mp3"|"/mp3s"|"/music") +(mp3|zip|rar) +apache
  B?ng cách biên t?p mã này, b?n có th? tìm ki?m b?t k? ??nh d?ng truy?n thông(media) nào c? oog, wav, pdf, v.v… C?n b?o ??m ph?i biên t?p c? tên th? m?c c?ng nh? ph?n m? r?ng c?a file.


  - Gi?i h?n theo ngôn ng? (ti?ng Anh, ti?ng Pháp, …)
  - Gi?i h?n theo t?ng lo?i ??a ch? web (ví d? ch? tìm các tài li?u t? các trang web có ?uôi
  .gov.vn, ho?c .edu)
  - Gi?i h?n theo ??a ?i?m xu?t hi?n c?a t? tìm ki?m (? tên tài li?u ho?c trong n?i dung)
  - Tìm tranh ?nh ho?c b?n ??: V?i Google, b?n hãy th? vào Google Labs (http://labs.google.com) ?? c? th? hóa nh?ng gì c?n tìm. Ch?ng h?n khi gõ ??a ch? b?t ??u và k?t thúc trong Google Maps (http://maps.google.com), b?n s? nh?n ???c m?t b?n ?? 2D cùng v?i ???ng ?i và trong nhi?u tr??ng h?p là hình ?nh v? tinh có th? phóng to v? ?o?n ???ng ?ó. B?n có th? dùng hình v? tinh này nh? t?m b?n ?? thông th??ng. Tuy nhiên, Google Maps ch? bó h?p thông tin t?i M? và d?ch v? này v?n còn trong giai ?o?n th? nghi?m. Trong n??c, b?n có th? tham kh?o b?n ?? Vi?t Nam t?i www.basao.com.vn v?i b?n v? 2D khá chi ti?t.
  - ?i tìm CD-Key ?ã m?t: M?t chi?u ??p tr?i ph?n m?m trong máy h?t h?n xài chùa và yêu c?u b?n ??ng tr??c hai con ???ng tr? ti?n, n?p Cd-key ho?c kh?i xài n?a. G? b? thì ti?c còn ti?c,… ?, không sao Google s? giúp b?n: 94FBR "ADOBE PHOTOSHOP "94FBR " Corel Draw 11". N?u k?t qu? tìm ki?m không nh? ý b?n có th? thay c?m t? ??u b?ng nh?ng c?m t? ti?p theo sau: GC6J3, GTQ62, FP876, D3DX8. Và thay th? b?ng tên ph?n m?m c?n tìm,
  b?n s? có t?t c? trong tay.  Sau khi ?ã phân tích nhu c?u thông tin, b?n có th? ti?p t?c quá trình tìm ki?m s? d?ng b?ng sau ?ây:  3.3 Phân nhóm yêu c?u thông tin

  3.4 Ch?n công c? tìm ki?m phù h?p
  ? Ch?n công c? tìm ki?m phù h?p v?i thông tin mà b?n c?n.
  ? Xem xét cách th?c làm vi?c c?a t?ng công c? tìm và di?n ??t l?i l?nh tìm ??
  có th? khai thác t?i ?a các ch?c n?ng c?a công c? tìm ?ó.
  ? C? g?ng th?c hi?n vi?c tìm ki?m trên nhi?u công c? tìm ki?m khác nhau.
  ? Xem các k?t qu? tìm và s? d?ng các thu?t ng? ???c s? d?ng trong các v?n b?n tìm ???c ?? tìm ki?m l?i.
  Lo?i yêu c?u tìm
  Ví d?
  Máy tìm ki?m
  (Google, AltaVista…)
  Danh m?c theo ch? ??
  Web ?n (invisible web)
  G?m các t?/c?m t? rõ
  ràng, d? hi?u (g?n
  nh? không th? b? hi?u nh?m sang ngh?a khác).
  o “buôn bán tr? em”
  o “??u t? n??c ngoài”
  o “Robusta coffee”
  o “Fair trade” +chocolate
  ?? các t?, c?m t?
  trong d?u ngo?c kép “”, ?? máy tìm ki?m có th? tìm chính xác c?m t? theo tr?t t? ?ó.
  Xem xét các kh? n?ng
  xuát hi?n c?a ch? ?? b?n ?ang tìm trong các m?c khác nhau vì m?t ch? ?? có th? xu?t hi?n trong nhi?u nhóm.
  N?u b?n tìm:


  o D? li?u
  o S? li?u th?ng kê o B?n ?? v.v…

  khi ?ó các c? s? d? li?u chuyên ngành có th? phù h?p v?i b?t k? yêu c?u nào. Dùng m?t danh m?c theo ch? ?? ho?c m?t máy tìm ki?m ?? b?t
  G?m các t? ph? bi?n
  ho?c khái quát có th? có k?t qu? là quá nhi?u k?t qu? không phù h?p
  o Weekend break
  o Qu?n tr? kinh doanh o Du h?c
  Tìm nh?ng thu?t ng?
  c? th? h?n ?? ph?n ánh nhu c?u tin c?a mình.
  Tìm các danh m?c theo
  ch? ?? ?? hi?u rõ h?n v? các ch? ?? nh? có trong nhu c?u tin c?a mình.  Tìm thông tin khái
  quát v? m?t ch? ??.
  o Quy?n s? h?u trí tu? /
  Intellectual property rights o Rain forest ecology
  o V?n h?c Anh
  TRONG TR??NG
  H?P NÀY MÁY TÌM KI?M KHÔNG PH?I LÀ CÔNG C? TÌM KI?M T?I ?U.
  B?n s? có ???c k?t qu?
  t?t nh?t n?u tìm ???cm?t danh m?c theo ch? ?? mà trong ?ó có li?t kê v? ch? ?? mà b?n quan tâm.
  ??u tìm ki?m c? s? d? li?u phù
  h?p. Ví d?:


  - mu?n tìm c? s? d? li?u v? dân s?, nh?p vào Google: population database


  - tìm s? li?u th?ng kê v? giáo d?c: education statistics


  - tìm các c?ng thông tin: education portal/gateway
  Tìm ki?m thông tin
  theo m?t ch? ?? h?p.
  o Th?ng kê v? n?n buôn bán
  tr? em ? Vi?t Nam
  o Migration patterns of Emperor penguins in the Antarctic
  o Các d? án v? giao thông nông thôn ? Vi?t Nam
  Di?n ??t l?nh tìm
  b?ng cách s? d?ng các t? n?i thu h?p ho?c m? r?ng ph?m
  vi tìm nh? AND, OR, NOT.
  Tìm m?t danh m?c theo
  ch? ?? và xem l??t theo các th? m?c c?a nó ?? tìm ch? ?? nh? mà b?n quan tâm.

  Có th? di?n ??t b?ng
  nhi?u cách khác nhau.
  o “Falkland Islands” OR
  Malvinas
  o “New Zealand” OR Aotearoa o Cassava OR manioc
  o “Freedom of speech” OR “press freedom” OR “anti- censorship” OR “1st amendment”
  o “nhà ??t” OR “b?t ??ng s?n”
  S? d?ng toán t? OR
  ?? di?n ??t l?nh tìm.
  Các danh m?c theo ch?
  ?? có th? s? d?ng nhi?u thu?t ng? khác nhau, tuy nhiên thu?t ng? thông d?ng nh?t th??ng ???c s? d?ng.

  B?ng so sánh nhu c?u tin c?a b?n v?i các tính n?ng c?a máy tìm ki?m


  Vi?c phân tích nhu c?u thông tin c?a b?n tr??c khi ti?n hành tìm ki?m là ?? quy?t ??nh xem thu?t ng? nào s? ???c s? d?ng và nên s? d?ng tính n?ng nào c?a máy tìm ki?m cho phù h?p. B?ng sau ?ây li?t kê nh?ng ??c ?i?m c?a nhu c?u thông tin ? c?t bên trái. C?t bên ph?i li?t kê nh?ng tính n?ng c?a máy tìm ki?m phù h?p v?i ??c ?i?m c?a t?ng lo?i nhu c?u thông tin c?a b?n.


  ??c ?i?m c?a nhu c?u thông tin
  Các tính n?ng t??ng ?ng/phù h?p c?a máy tìm ki?m
  B?n ?ang tìm m?t tên ng??i, tên tài li?u c? th? ho?c m?t thu?t
  ng?/c?m t? rõ ràng?
  o Tên c?a m?t t? ch?c, hi?p h?i ho?c phong trào
  o Tên c?a m?t cá nhân, m?t s? vi?c, s? v?t
  o M?t thu?t ng?/c?m t? xác ??nh rõ ràng
  TÌM THEO C?M T? là tính n?ng b?n có th? s? d?ng trong m?i công c?
  tìm ki?m.
  Ch?n tính n?ng yêu c?u k?t qu? ph?i có c?m t? theo ?úng tr?t t?
  b?n ?ánh vào.
  ??a c?m t? vào trong d?u ngo?c kép " " Ví d?: "b?t ??ng s?n"
  "world health organization" "Nguy?n Minh Châu"
  M?t hay vài thu?t ng? c?a b?n s? có nhi?u ngh?a trong nhi?u ng?
  c?nh khác nhau?
  o ?nh h??ng c?a b?o l?c trên truy?n hình ??i v?i tr? em
  (Children in conjunction with television and also violence)
  o S? ki?m duy?t nh? là m?t khía c?nh c?a ??o ??c trong báo chí
  Censorship as an aspect of ethics in journalism
  Toán t? AND h?u ích trong tr??ng h?p này:
  “tr? em” AND “truy?n hình” AND “b?o l?c” (children AND
  television AND violence)
  “báo chí” AND “??o ??c” AND “ki?m duy?t” (journalism AND
  ethics AND censorship)
  Các máy tìm ki?m Google và AllTheWeb và ph?n l?n các công c? tìm ki?m khác ??u s? d?ng toán t? AND m?t cách ng?m ??nh:
  children television violence journalism ethics censorship
  B?n ?oán r?ng trong danh sách k?t qu? s? có r?t nhi?u trang web có
  nh?ng t? mà b?n không mu?n?
  o Ví d?: b?n tìm ki?m tài li?u v? “biomedical engineering” và cancer. Tuy nhiên trong trang k?t qu? có r?t nhi?u trang web
  Toán t? AND NOT ho?c NOT h?u ích trong tr??ng h?p này:
  "biomedical engineering" AND cancer AND NOT "Department of" AND NOT "School of"
  ho?c dùng d?u tr? - ? phía tr??c t? mu?n lo?i b?:


  gi?i thi?u v? các khóa ?ào t?o c?a các tr??ng, vi?n, trong
  khi b?n ch? mu?n tìm nh?ng báo cáo nghiên c?u. Vì v?y,
  b?n không mu?n nh?ng trang web có nh?ng t? “Department of” hay “School of” (khoa)
  "biomedical engineering" cancer -"Department of" -"School of"
  Thu?t ng? tìm ki?m c?a b?n có rât nhi?u t? ??ng ngh?a, các cách
  vi?t khác nhau, hay các t? nguyên g?c b?ng ti?ng n??c ngoài?
  o women, females with networking
  o ti?p th?, nghiên c?u th? tr??ng, marketing
  o quy ch? khu công ngh? cao ho?c qui ch? khu công ngh? cao
  Toán t? OR h?u ích trong tr??ng h?p này:
  (women OR females) AND networking
  (literature OR litterature) AND (French or francaise) “qui ch?” OR “quy ch?” “khu công ngh? cao”
  Trong Google, vi?t hoa t? OR:
  literature OR litterature french OR francaise
  Trong AllTheWeb, s? d?ng d?u ngo?c ??n và không c?n dùng t? OR: (literature litterature) (french francaise)
  B?n tìm trang ch? và/ho?c tài li?u ch? ?? c?p ??n thu?t ng? tìm
  ki?m c?a b?n? Ví d?:
  o Trang ch? c?a American Dietetic Association
  o Trang ch? y?u nói v? Affirmative Action
  Gi?i h?n trong nhan ?? (TITLE) c?a tài li?u
  title:"American Dietetic Association" title:"affirmative action"
  Trong Google, ?ánh vào c?a s? tìm ki?m allintitle:"affirmative action"
  B?n ?ang tìm nh?ng thu?t ng? có r?t nhi?u ?uôi khác nhau? Ví d?:
  o Feminism, feminist, feminine
  o Children, child
  CÁC KÝ T? THAY TH? cho phép tìm ki?m t?t c? các thu?t ng? này
  trong m?t l?nh tìm. Ví d?:
  child* s? tìm ra child và children
  M?t s? công c? tìm ki?m t? ??ng tìm t?t c? các t? có ?uôi khác nhau. Xem ph?n h??ng d?n c?a m?i công c? ?? bi?t chi ti?t.
  Ho?c b?n c?ng có th? s? d?ng toán t? OR trong l?nh tìm ki?m:
  children OR child  M?t s? m?o khác:


  ? Có c? quan, t? ch?c, hi?p h?i nào có th? cung c?p thông tin v? ch? ?? mà b?n ?ang tìm ki?m? => Tìm trang web c?a t? ch?c ?ó và tìm
  các ?n ph?m mi?n phí trên trang web c?a các t? ch?c ?ó.
  ? B?n có bi?t m?t tài li?u c? th? v? ch? ?? c?n tìm (sách/bài báo)?
  a. N?u ?ã bi?t => Tìm tài li?u c? th? ?ó b?ng máy tìm ki?m, sau ?ó xem k?t qu? và tìm t?i các trang web có thông tin phù h?p HO?C n?u có tài li?u toàn v?n thì xem ph?n “Tài li?u trích d?n/tham kh?o” (References/Bibliography) ?? tìm t?i các tài li?u khác.
  b. N?u ch?a bi?t => Tìm trong m?t c? s? d? li?u mi?n phí/m?c l?c th? vi?n và l?p l?i b??c a. www.findarticles.com ; www.jstor.org (ti?ng Anh)
  ? Phiên b?n c? c?a các trang web:
  http://www.archive.org
  The Internet Archive Wayback Machine là d?ch v? cho phép ng??i s? d?ng xem l?i các phiên b?n c? c?a c?a các trang web. D?ch v? này ??c bi?t h?u ích khi b?n mu?n tìm l?i tài li?u tr?c tuy?n ?ã tìm th?y và/ho?c s? d?ng tr??c ?ây (phiên b?n c?) nh?ng hi?n v?n b?n này ?ã ???c c?p nh?t trên trang web chính th?c.  3.5 Tìm l?i khuyên t? m?t ng??i!

  N?u b?n không th? tìm ???c thông tin b?ng các công c? tìm ki?m, hãy tìm s? giúp ?? t?
  nh?ng ng??i có kinh nghi?m.
  Chú ý, công c? tìm ki?m không bi?t suy ngh?! Vì v?y n?u b?n tìm ???c m?t danh m?c theo ch? ?? v? v?n ?? mà b?n quan tâm nh?ng không có tài li?u mà b?n c?n tìm, hãy tìm m?t ??a ch? email ho?c ???ng d?n t?i thông tin v? m?t chuyên gia v? l?nh v?c ?ó, ho?c tác gi? c?a m?t tài li?u hay ?? tìm l?i khuyên.
  B?n c?ng có th? g?i câu h?i c?a mình ??n m?t nhóm th?o lu?n ho?c di?n ?àn. D??i ?ây là ví d? v? d?ch v? gi?i ?áp th?c m?c mi?n phí (b?ng ti?ng Anh) do các th? vi?n ho?c m?t nhóm ??c l?p c?a Hoa K? cung c?p.
  Ask A+ Locator http://www.vrd.org/locator/
  D?ch v? tham kh?o tr?c tuy?n: ?ây là d?ch v? h?i ?áp mi?n phí, ch? y?u dành cho h?c sinh ph?
  thông, giúp liên k?t ng??i s? d?ng v?i các nhà chuyên môn v? t?ng l?nh v?c.
  Ask a Librarian http://www.loc.gov/rr/askalib/ - g?i câu h?i qua e-mail và tr? giúp tr?c ti?p t?
  Th? vi?n Qu?c h?i M?.
  N?m giai ?o?n tìm ki?m trên ?ây là m?t cách h?u hi?u ?? tìm ki?m trên Internet và trong nhi?u tr??ng h?p b?n có th? tìm ra r?t nhi?u tài li?u. Tuy nhiên ?? tin c?y c?a tài li?u tìm ???c trên m?ng c?n ???c xem xét c?n th?n, vì v?y trong quá trình tìm tin b?n c?n ph?i th?c hi?n nh?ng công vi?c ti?p theo sau ?ây:

  3.6 N?u b??c ??u b?n ch?a thành công –,, hãy th? l?i! ”

  ??ng quá th?t v?ng khi không tìm ???c thông tin th?t v?a ý. ?? tr? thành m?t ng??i tìm tin có k? n?ng, b?n s? ph?i luôn xem xét l?i các b??c mình ?ã ti?n hành trong quá trình tìm ki?m và tìm nh?ng cách khác nhau, di?n ??t l?i l?nh tìm ki?m, s? d?ng các t? tìm ki?m khác, ho?c th?m chí xem xét l?i nhu c?u thông tin c?a mình. B?n s? tr? nên thành th?o v?i vi?c s? d?ng các công c? tìm ki?m.

  3.7 ?ánh giá k?t qu? tìm

  3.7.1 ,,Hãy suy ngh? tr??c khi nh?n chu?t’’

  Vi?c “biên t?p n?i dung” th??ng có trong ngành in ?n, xu?t b?n, th??ng không ???c s? d?ng trên Internet. Trong khi ?ó trên Internet, m?i ng??i ???c t? do ??a lên b?t c? thông tin gì. ?i?u này khi?n cho l??ng thông tin trên Internet r?t phong phú, r?t có l?i cho ng??i tìm tin. Tuy nhiên, c?n ph?i ?ánh giá ch?t l??ng và ?? chính xác c?a b?t c? thông tin nào tìm ???c trên Internet.
  Hãy xem xét m?t cách c?n th?n, tr??c h?t là t? ??a ch? web (URL) c?a t?ng tài li?u ?? có th? ch?n l?a nh?ng thông tin phù h?p nh?t.
  Hãy xem xét c?u trúc c?a m?t ??a ch? web (URL - Uniform Resource Locator):

  http://www.hrw.org/press/2003/02/powell20303.htm
  http://[/url" target="_blank" rel="nofollow"> Lo?i giao th?c: trong tr??ng h?p này là hypertext transfer protocol


  [url=http://www.]www. Ch? ra World Wide Web


  hrw.org Tên mi?n (domain name) c?a trang web


  /press/2003/02/powell203
  03.htm

  ??a ch?/???ng d?n t?i trang web c? th?. D?u g?ch chéo “/”
  ???c s? d?ng ?? phân cách các c?p ?? l?u tr? thông tin
  (th? m?c) khác nhau trong trang web.


  /powell20303.htm Tên file c?a trang.


  htm Ph?n m? r?ng c?a tên file cho bi?t lo?i file. Trong ví d?
  này là htm (hypertext mark-up language – ngôn ng? ?ánh d?u siêu v?n b?n).
  3.7.2 M?t ??a ch? web (URL) g?m có nh?ng y?u t? nào?

  i. Lo?i tên mi?n (Domain types)

  Tên mi?n mà trang web s? d?ng cho b?n bi?t s? phù h?p c?a n?i dung trong trang.
  - Các trang web c?a c? quan chính ph?: có các ch? .go, ho?c .gov, ho?c .mil
  - Các trang web v? giáo d?c, nghiên c?u: có các ch? .edu, ho?c .ac, ho?c .re
  - Các t? ch?c phi l?i nhu?n: có ch? .org

  ii. Ngu?n xu?t b?n

  Ngu?n xu?t b?n c?a m?t trang th??ng ???c ??t tên trong ??a ch? web (URL), ho?c là trong tên mi?n, ho?c là trong ???ng d?n (th? m?c). Hãy ?ánh giá ch?t l??ng c?a thông tin thông qua vi?c tr? l?i nh?ng câu h?i sau ?ây:
  - B?n ?ã bao gi? nghe nói ??n ngu?n tin này ch?a? Nó có n?i ti?ng không?
  - ??a ch? web có tên cá nhân ???c g?p trong tên mi?n c?a m?t nhà cung c?p d?ch v? Internet (Internet Service Provider – ISP) ho?c nhà cung c?p d?ch v? thuê trang web không (ví d? aol.com ho?c geocities.com), ho?c có d?u ngã ~ trong ??a ch? web (ví d? www.curtin.edu.au/~joebloggs.html), ho?c có nh?ng t? nh? "users," ho?c "member"? Nh?ng y?u t? trên th??ng ch? ra r?ng ?ó là trang web c?a cá nhân t? xu?t b?n mà không
  có s? ki?m soát ho?c th?m ??nh n?i dung c?a c? quan ph? trách. Vì v?y b?n c?n xem xét k? n?i
  dung c?ng nh? tác gi? c?a tài li?u.


  iii. M?t s? tiêu chí ?ánh giá khác

  1. S? c?p nh?t c?a thông tin (ngày c?p nh?t cu?i cùng). B?n ph?i ki?m tra s? c?p nh?p thong tin vì thông tin trên m?ng hi?n nay c?p nh?p hàng gi?. Ví d? các thông tin phân tích th? tr??ng ch?ng khoán c?p nh?p hàng gi?.
  2. Trình ?? c?a c?a tác gi?, n?u tác gi? có trình ?? càng cao thì thông tin tìm ???c s? có giá tr? h?n nh?ng thông tin càng cao
  3. Thành ki?n: cách ?ánh giá thiên l?ch hay cân b?ng. Ví d?: thông tin v? l?i ích c?a th?t t? trang web c?a Hi?p h?i ch?n nuôi s? khác v?i thông tin t??ng t? t? trang web c?a H?i nh?ng ng??i ?n chay.
  4. Nên s? d?ng t?ng h?p ?a chi?u, t?t nh?t nên có nh?ng ki?m tra nhi?u ngu?n khác nhau b?i vì hi?n nay nh?ng thông tin có th? cho không nh?ng không chính xác ho?c l?y t? ngu?n khác và sao chép c?a nhau. Nh?ng thông tin này nên ki?m tra tr??c khi s? d?ng các thông tin.


  Hi v?ng v?i nh?ng thông tin b? ích trên thì b?n có th? t? tìm ki?m ???c nh?ng thông tin trên m?ng internet. Tài li?u này nh?ng gì c? b?n nh?t và t?ng h?p các ngu?n tài li?u trong c?ng nh? ngoài n??c, và kinh nghi?m c?a tôi.. Cu?i cùng do trình ?? có h?n nên không tránh kh?i nh?ng thi?u sót. M?i ý ki?n xin g?i v? emai: n.tuananh1985@gmail.com. ho?c tuananh1985_wru@hotmail.com. Chúc các b?n thành công!
  Tài li?u tham kh?o:

  Barker, Joe. 2006. Finding Information on the Internet: A Tutorial. University of California at Berkeley.
  Retrieved August 18, 2006, from http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html

  Deakin University Library. 2006. Searching the Internet. Retrieved October 3, 2006, from http://www.deakin.edu.au/library/tutorials/smartsearcher/internet.html

  Feldman, Anna. Searching the Internet. Association for Progressive Communications. Retrieved August 10, 2006, from http://www.itrainonline.org/

  Habib, David P. and Balliot, Robert L. 2003. How to Search the World Wide Web: A Tutorial for Beginners and Non-Experts. Middletown Public Library. Retrieved August 12, 2006, from http://middletownpubliclibrary.org/tutor.htm

  Huckerby, Martin. 2006. The Net for Journalists: A practical guide to the Internet for journalists in developing countries. UNESCO. Retrieved August 12, 2006, from http://portal.unesco.org/ci/en/files/21010/11387936529net_for_journalists.pdf/net_for_journalists.pdf

  Hurst, Gabrille and Brown, Cheryl (eds.). 2006. A Good Place to Start: The IDS knowledge services guide to finding development information online. IDS, London. Retrieved August 12, 2006, from http://www.ids.ac.uk/ids/info/sliGoodGuide.html

  V? Th? Nha.2007.Tìm ki?m thông tin trên internet, Trung tâm Thông tin Phát tri?n Vi?t Nam


  PC World M? 7/2005 và các thông tin trên m?ng.

  hochanh.net.vn
  Cảm ơn đời
  mỗi sớm mai thức dậy
  ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
  avatar
  BuiXuanTung
  THẠC SĨ
  THẠC SĨ

  Tổng số bài gửi : 450
  Điểm : 13834
  Reputation : 0
  Birthday : 01/01/1967
  Join date : 20/04/2010
  Age : 51
  Đến từ : TP HCM VIET NAM

  http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

  Về Đầu Trang Go down

  Re: thông tin phổ biến trên internet

  Bài gửi by BuiXuanTung on 4/5/2010, 01:31

  Chia sẻ trên mạng, khó hay dễ  Đa phần mọi người đều đã biết! Thế nhưng, bài viết này coi như 1 cách để tổng hợp lại cho mọi người có thể tham khảo, hiểu hơn, và cũng hy vọng giúp ích cho mọi người.

  A/ Giới thiệu về các cách chia sẻ thông tin, dữ liệu
  I. Chia sẻ thông tin
  Ở đây có thể kể đến như Y!M, e-mail, forum, mạng xã hội (như Facebook...)
  Nhìn chung vấn đề này mọi người đều đã nắm rõ (thậm chí còn hơn người đang viết bài này), thế nên không cần nói nhiều nữa.
  II. Chia sẻ file, dữ liệu
  1. Sử dụng công cụ sao lưu dữ liệu trực tuyến.
  "Thể loại" này có rất nhiều, nhưng do điều kiện nên chỉ xin giới thiệu 2 dịch vụ với số lượng lưu trữ khổng lồ, có thể nói là dùng hêt đời sinh viên thì cũng không hết.
  + Windows SkyDrive - Lưu trữ miễn phí 25 GB

  SkyDrive của Microsoft là dịch vụ miễn phí tốt nhất để sao lưu trực tuyến các tập tin. Nó cung cấp 25GB dung lượng miễn phí để lưu trữ và chia sẻ tập tin, hình ảnh của bạn với bất cứ ai. Nếu bạn đã có Hotmail, Messenger hoặc tài khoản Xbox Live, hãy đăng nhập bằng một trong các tài khoản này tại địa chỉ: http://skydrive.live.com và bắt đầu sử dụng dịch vụ SkyDrive.


  + Adrive - Lưu trữ miễn phí 50 GB

  Adrive cung cấp miễn phí cho bạn 50 GB để lưu trữ dữ liệu. Tài khoản miễn phí hỗ trợ một số tính năng sau: chia sẽ tập tin, upload thư mục, công cụ tìm kiếm, upload từ website khác. Bạn cũng có thể chọn lựa việc nâng cấp lên tài khoản trả phí để có dung lượng lưu trữ lớn và nhiều tính năng hơn nữa.

  2. Sử dụng các trang chia sẻ.
  Cũng như trên, số lượng các trang chia sẻ thì rât nhiều, nên ở đây chỉ giới thiệu 1 cách khái quát nhất về nguyên lý để mọi người hiểu.
  (Vì chúng ta là sinh viên, nên mặc định các thông số sau đây là của tài khoản miễn phí)
  Điển hình có cách trang như sau:
  a. Mediafire ([url=http://mediafire.com]http://mediafire.com[/url])
  Đặc điểm: Đây là trang ưa thích của mình. Một tài khoản Free có các chức năng sau:
  -Không giới hạn dung lượng download, số file download cùng lúc
  -Không giới hạn tổng dung lượng upload, không giới hạn tổng dung lượng lưu trữ
  -Tối đa 200MB cho mỗi lần upload.
  -Có kèm quảng cáo, không phải chờ đếm ngược thời gian.
  b. Mega 1028 (http://mega.1280.com/)
  Về chức năng thì các bạn xem ở đây nhé http://mega.1280.com/price.php?mega_price=mega_func (trang này của Việt Nam nên mình ưu tiên ở vị trí số 2, vì tốc độ download rất nhanh)
  Tuy nhiên cái này đăng ký thành viên Free xong, 30 ngày sau thì nó bắt đầu tính phí đó.
  c. Megaupload (http://megaupload.com/)
  Chính sách hỗ trợ với tài khoản free là tương đối dễ chịu

  d. RapidShare (http://rapidshare.com/)
  Tuy có khó chịu với chính sách 60s 1 lần download, và download từng file một. Nhưng phải thừa nhận rằng đây là 1 host tốt nếu...bạn có tài khoản trả phí. Điều tôi khó chịu nhất khi dùng Rapidshare là không hỗ trợ Resume khi chẳng may đứt gánh giữa đường

  hochanh.net.vn
  Cảm ơn đời
  mỗi sớm mai thức dậy
  ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
  avatar
  BuiXuanTung
  THẠC SĨ
  THẠC SĨ

  Tổng số bài gửi : 450
  Điểm : 13834
  Reputation : 0
  Birthday : 01/01/1967
  Join date : 20/04/2010
  Age : 51
  Đến từ : TP HCM VIET NAM

  http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

  Về Đầu Trang Go down

  Về Đầu Trang

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết