DIỄN ĐÀN hochanh.net.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến học hành và tham gia diễn đàn hochanh.net.vn
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Gallery


Đăng nhập với tên thanhvien VIP

28/8/2010, 21:37 by ABC

BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ RỒI ĐĂNG NHẬP
HOẶC ĐĂNG NHẬP
VỚI TÊN thanhvienvip
hoặc thanhvien 1
hoặc thanhvien 2
hoặc thanhvien 3

và mật khẩu là 1234567890

để không có dòng quảng cáo trên.

Comments: 0

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ?

28/4/2010, 22:40 by Admin

Học đi đôi với hành


“ trăm hay không bằng tay quen”. người lao động xưa đã từng quan niệm rằng lí thuyết hay không bằng thức hành giỏi. điều đó cho thấy người xưa đã đề cao vai trò của thức hành . trong khi đó những kẻ học thức chỉ biết chữ nghĩa thánh hiền, theo lối học từ chương sáo mòn cũ kĩ. …

[ Full reading ]

Comments: 2

Poll
Keywords

phẩm  Phân  tích  


TÓAN LỚP 9

Go down

TÓAN LỚP 9

Bài gửi by BuiXuanTung on 4/5/2010, 22:46

a^100+b^100=a^101+b^101=a^102+b^102
Tính GTBT
A= a^2010+b^2010
ta có :
a^100+b^100 >=0
=> a^101+b^101=a^100+b^100=a^102+b^102 >= 0 (1)
ta có
a^102+b^102=(a^101+b^101)*(a+b) - ab*(a^100+b^100) (2)
cái này bạn tự biến đổi nhé

a^101+b^101=a^102+b^102
a^100+b^100=a^102+b^102
thay vào (2) ta có :
a^102+b^102=(a^102+b^102)*(a+b) - ab*(a^102+b^102) (3)
trường hợp 1 :
a^102+b^102 khác 0
chia cả 2 vế của (3) cho a^102+b^102
<=> 1=a+b-ab
<=> (a-1)(b-1)=0
=> a-1 =0 hoặc b-1=0
+ nếu a-1=0 => a=1
thay vào đề bài
a^100+b^100=a^101+b^101
<=> 1+b^100=1+b^101
<=> b^100=b^101
=> b=0 hoặc b=1 => bạn tính được A
+ nếu b-1 =0 => b=1
bạn giải tương tự nhé
trường hợp 2 :
nếu a^102+b^102=0
=> a=b=0 vì
a^102 >= 0 và b^102 >= 0
=> tính được A

hochanh.net.vn
Cảm ơn đời
mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
BuiXuanTung
THẠC SĨ
THẠC SĨ

Tổng số bài gửi : 450
Điểm : 13482
Reputation : 0
Birthday : 01/01/1967
Join date : 20/04/2010
Age : 51
Đến từ : TP HCM VIET NAM

http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

Về Đầu Trang Go down

Re: TÓAN LỚP 9

Bài gửi by BuiXuanTung on 10/5/2010, 21:35

CHÖÔNG
Kieán thöùc cô baûn
Kó naêng
Chöông 1


1, Khaùi nieäm veà caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm. caên baäc hai soá hoïc

2, Lieân heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp khai phöông

3, Lieân heä giöõa pheùp chia vaø pheùp khai phöông

4, caùc pheùp bieán ñoåi ñôn gaûn veà caên baäc hai

5, Caên baäc ba- Tính ñc caên baäc hai soá hoïc cuûa moät soá hoaëc moät bieåu thöùc

- Bieát khai phöông moät tích (thöông) vaø nhaân (chia) caùc caên thöùc baäc hai

- Bieát bieán ñoåi ñôn giaûn veà caên thöùc baäc hai (4 pheùp bieán ñoåi4) ñeå ruùt goïn bieåu thöùc chöùa caên thöùc baäc hai

- Bieát duøng maùy tính boû tuùi tính caên baäc hai, baäc ba cuûa moät soá
Chöông 2


1, Hieåu khaùi nieäm haøm soá y = ax+b

(a 0) vaø caùc tính chaát cuûa haøm soá2, Hieåu khaùi nieäm heä soù goùc cuûa ñöôøng thaúng y = ax + b (a 0)

- Söû duïng heä soá goùc cuûa ñöôøng thaúng ñeå nhaän bieát söï caétnhau hoaëc song song cuûa hai döôøng thaúng cho tröôùc.

- Bieát veõ vaø veõ ñuùng ñoà thò cuûa haøm soá y = ax+b(a 0)

- Xaùc ñònh toaï ñoä giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng caét nhau

- Bieát duøng ñ/lí pitago ñeå tính khoaûng caùch giöõa 2 ñieåm treân maët phaúng toaï ñoä

- Tính ñöïôc goùc a taïo bôûi ñöôøng thaúng y = ax + b (a 0) vaø truïc 0x
Chöông 3


1, Hieåu khaùi nieäm phöông trình baäc nhaát hai aån, nghieäm vaø caùch giaûi

2, Hieåu khaùi nieäm heä hai phöông trình baäc nhaát hai aån, nghieäm vaø caùch giaûi

- Bieát vaän duïng phöông phaùp theá giaûi heä hai phöông trình baäc nhaát hai aån

CHÖÔNG
Kieán thöùc cô baûn
Kó naêng
Chöông 1


1, Hieåu caùch chöùng minh caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng

2, Hieåu caùc ñònh nghóa: sinµ, cosµ, tgµ, cotgµ

- Bieát moái lieân heä cuûa caùc goùc phuï nhau

3, Hieåu caùch chöùng minh heä thöùc giöõa caùc caïnh vaø caùc goùc cuûa tam giaùc vuoâng

4, öùng duïng thöïc teá caùc tæ soá löïng giaùc cuûa goùc nhoïn- Vaän duïng caùc heä thöùc ñeå giaûi toaùn vaø giaûi quyeát moät soá baøi toaùn thöïc teá

- Vaän duïng ñöôïc caùc tæ soá löïông giaùc ñeå giaûi baøi taäp

- Bieát söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå tính tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn

- Bieát vaän duïng caùc heä thöùc treân vaøo giaûi baøi taäp vaø giaûi quyeát moät soá baøi toaùn thöïc teá

- Bieát caùch ño chieàu cao vaø khoaûng caùch trong tröôøng hôïp coù theå
Chöông 2


1, Hieåu ñònh nghóa ñöôøng troøn, hình troøn. Caùc tính chaát cuûa hình troøn. Söï khaùc nhau giöõa ñöôøng troøn vaø hình troøn

2, Hieåu ñöôïc taâm ñöôøng troøn laø taâm ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn ñoù, baát kì ñöôøng kính naøo cuõng laø truïc ñoái xöùng cuûa ñöôøng troøn, quan heä vuoâng goùc giöõa ñöôøng kính vaø daây

, caùc moái quan heä giöõa daây vaø khoaûng caùch töø daây ñeán taâm3, Hieåu vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn, cuûa hai ñöôøng troøn. Caùc khaùi nieäm tieáp tuyeán, hai ñöôøng troøn tieáp xuùc. Tính chaát cuûa hai tieáp tuyeán caét nhau. Ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc

- Bieát caùch veõ ñöôøng troøn ñi qua hai, ba ñieåm cho tröôùc töø ñoù veõ ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc

-Bieát caùch tìm moái quan heä giöõa ñöôøng kính vaø daây cung daây cung vaø khoaûng caùch töø taâm ñeán daây: aùp duïng caùc ñieàu naøy vaøo giaûi toaùn- Bieát caùch veõ ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn ñöôøng troøn vaø ñöôøng troøn khi soá ñieåm chung cuûa chuùng laø 0, 1, 2.

- vaän duïng caùc tính chaát vaøo giaûi toaùn vaø thöc teá.

hochanh.net.vn
Cảm ơn đời
mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
avatar
BuiXuanTung
THẠC SĨ
THẠC SĨ

Tổng số bài gửi : 450
Điểm : 13482
Reputation : 0
Birthday : 01/01/1967
Join date : 20/04/2010
Age : 51
Đến từ : TP HCM VIET NAM

http://HOCHANH.FORUM-VIET.NET

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết